Stare Juchy, dnia 06.03.2024 r.

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach

19-330 Stare Juchy

ul. Ełcka 1

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla zadania pn.:

Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach

 

A. Przedmiot zamówienia

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w celu wyboru wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla zadania pn.: „Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach”.

 2. W szczególności zakres prac obejmuje:

Wykonanie prac renowacyjnych budynku kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach:

Iizolacji ścian fundamentowych poprzez hydroizolację pionową oraz izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej. -wykonanie fumigacji (gazowania) kościoła wraz z impregnacją więźby dachowej oraz drewnianej podłogi- przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo. Ponadto renowacja ścian wewnętrznych kościoła -zbicie starych tynków, impregnacja przeciwgrzybicza, położenie tynków renowacyjnych wraz z pokryciem powłoką malarską. Montaż nawietrzaków wewnętrznych.

 1. Projekt realizowany jest na obszarze chronionym przez Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmujący kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko mazurskiego pod nr A-587 z 27.11.1966 r. W związku z powyższym projekt realizowany będzie pod nadzorem prowadzonym przez Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 2. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:

 1. Projekt budowlany remontu kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej wraz zagospodarowaniem terenu autorstwa: architektura – Dariusz Herman,

 2. Program Prac Konserwatorskich - autorstwa mgr Małgorzata Feiertag - Baran ( Akroterion Bis PKDS, Toruń, 2020r.)

 3. Przedmiar robót z dnia 20.05.2020 r. opracowany przez Jacka Markowskiego.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazane zostały w opisie tego przedmiotu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktów, materiałów, technologii, itp. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie rozwiązań równoważnych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy kalkulacji ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć zakres zamówienia określony dokumentacją projektową. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z:

 1. Pozwolenia WUOZ – WUOZ-EŁK.5142.178.2020.MW z dnia 12.05.2020.

 

B. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

 

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

 

C. Opis wymagań udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące wymagania:

 1. Wykonawca wykaże na formularzu wg. wzoru (załącznik nr 2) że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności) wykonał:

 1. co najmniej 2 prace/robotę budowlaną o wartości łącznej minimum 1.500.000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich / prac restauratorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków potwierdzone referencjami/protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi, iż roboty budowalne zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 2. co najmniej 1 prace/robotę budowlaną o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu prac konserwatorskich/prac restauratorskich zabytku w zakresie: izolacji pionowej i poziomej fundamentów, wykonaniu drenażu z odwodnieniem, renowacji tynków, wykonaniu fresków ściennych.

 

− Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zaproszenia do składania ofert w bazie konkurencyjności.

Roboty wykazane w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu muszą być wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełne doświadczenie wskazane w punkcie 1 a) musi posiadać minimum jeden z Wykonawców wspólnie składający ofertę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełne doświadczenie wskazane w punkcie 1 b) musi posiadać minimum jeden z Wykonawców wspólnie składający ofertę

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków określonych w punktach 1a) i 2b) poprzez wykazanie 1 pracy/roboty budowlanej, z tym że wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 1a)

 

 1. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadać będą wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W szczególności wymagane będzie dysponowanie na cały okres trwania projektu:

  a) minimum 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia i kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która ukończyła jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 10 lat brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich oraz badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  b) minimum 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia i kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która ukończyła jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 10 lat brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich oraz badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  c) osoby wymienione w punkcie a) i b) zobowiązane są okazać praktykę i doświadczenie w prowadzeniu prac i wykonywaniu dokumentacji badań konserwatorskich polichromii ściennych.

   

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 3 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

   

   

  D. Istotne informacje na temat realizacji zamówienia

  1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w czynnym kościele - Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający specyfikę i warunki działania Zamawiającego, w szczególności do prowadzenia prac w sposób uwzględniający porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.

  2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za obiekty zabytkowe znajdujące się w obszarze i sąsiedztwie prowadzonych prac.

  3. Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego równolegle z przedmiotem zamówienia innych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do koordynowania działań oraz unikania lub usunięcia kolizji.

   E. Wykaz dokumentów, które należy złożyć

 

  1. Formularz oferty wraz z listą oświadczeń Wykonawcy (wg. wzoru – załącznik 1);

  2. Aktualny/-e odpis/-y z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

  3. Dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca/-y jest/są ubezpieczony/-eni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

  4. Wykaz robót (wg. wzoru – załącznik 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych prac (np. referencje);

  5. Wykaz osób (wg. wzoru – załącznik 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe Kierownika robót dla prac konserwatorskich/ restauratorskich (w celu uzyskania punktacji w ramach kryterium wyboru ofert). W celu przyznania punktacji w ramach kryterium wyboru oferty uwzględnione będzie doświadczenie osoby wykazanej w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanemu w punkcie C 2 a), b), c).

  6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wg. wzoru – załącznik nr 4).

  7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    

– załącznik obowiązkowy dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

F. Kryteria wyboru ofert

 

1. Cena ofertowa brutto (C) o znaczeniu 70% (70 pkt.);

2. Okres gwarancji jakości (G) o znaczeniu 10% (10 pkt.);

3. Personel skierowany do realizacji zamówienia (P) o znaczeniu 20% (20 pkt)

Ustala się następujące kryteria wyboru wykonawcy:

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

 

L = C + G + P

 

gdzie:

 

L – łączna liczba punktów,

 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji jakości”

 

P - punkty przyznane w kryterium „personel skierowany do realizacji zamówienia”. Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu = 100 pkt.

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

 

G. Opis kryteriów wyboru ofert

 

 1. Sposób oceny w ramach kryterium - cena ofertowa brutto (C)

 

Ocena dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny i przeliczona według wzoru:

1) Liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 70 pkt.

Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 1. Sposób oceny w ramach kryterium - okres gwarancji jakości (G)

 

Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie danych zawartych w ofercie Wykonawcy według następujących zasad:

1) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: pięciu, sześciu albo siedmiu lat;

2) Liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie przyznana w następujący sposób: a) okres gwarancji – pięć lat: 0 pkt.,

b) okres gwarancji - sześć lat: 3 pkt.,

3) W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na pięć lat i tym samym otrzyma zero punktów w tym kryterium;

4) W przypadku wskazania okresu gwarancji nie w pełnych latach – wartość zostanie zaokrąglona „w dół” do pełnych lat, wartość ta następnie zostanie przyjęta do określenia punktacji;

5) Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagane przez Zamawiającego pięć lat - skutkować będzie odrzuceniem oferty, gdyż jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;

6) W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż siedem lat, Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt), a w umowie w sprawie zamówienia zawarty zostanie okres gwarancji zaproponowany w ofercie Wykonawcy;

7) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 10 10 punktów.

 

3. Sposób oceny w ramach kryterium - 3. Personel skierowany do realizacji zamówienia (P) Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie danych zawartych w ofercie Wykonawcy według następujących zasad:

 

1) Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do kierowania pracami konserwatorsko-restauratorskimi stanowiącymi przedmiot zamówienia;

2) Zamawiający wymaga, aby Kierownik robót dla prac konserwatorskich/ restauratorskich oceniany w ramach warunku udziału oraz w ramach kryterium oceny ofert to była jedna i ta sama osoba; W celu przyznania punktacji w ramach kryterium wyboru oferty uwzględnione będzie doświadczenie osoby wykazanej w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanemu w punkcie C 2a),b), c).

3) Ocena zostanie dokonana na podstawie wykazanych prac konserwatorskich / prac restauratorskich/badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków, którymi kierowała wskazana osoba;

4) Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

5) Do oceny ofert w tym zakresie będzie brane pod uwagę wyłącznie udokumentowane doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do kierowania pracami konserwatorsko-restauratorskimi stanowiącymi przedmiot zamówienia (osoby wymienionej w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanemu w punkcie C 2a), b), c);

6) Udokumentowanie doświadczenia zawodowego winno nastąpić poprzez złożenie wraz z ofertą dowodów potwierdzających wykazane doświadczenie zawodowe, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, zaświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot trzeci;

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (kryterium nr 1 + kryterium nr 2 + kryterium nr 3);

5. Zamawiający dokona oceny, pod względem punktowanych kryteriów ocen, jedynie tych ofert, które nie zostaną odrzucone na skutek braku spełnienia wymagań udziału w postępowaniu;

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach;

 

H. Opis sposobu przygotowania oferty

 

1. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

2. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie całego zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami.

4. Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy

5. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta, która nie będzie zawierać pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego

9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy, nr. NIP oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców.

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

13. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

I. Termin i miejsce złożenia oferty

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach, 19-Stare Juchy ul. Ełcka 1). Oferta musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa.

2. Oferta ma być przygotowana na wzorze opublikowanym w ramach ogłoszenia oraz posiadać wszystkie wymagane dokumenty.

3. Termin złożenia ofert do 07.04.2024 r. do godziny 9:00

 

J. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

 

1. Czas związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę protokołu końcowego robót.

3. Termin realizacji całego zamówienia: od dnia popisania umowy do 30.12.2024 r.

 

 

K. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

 

 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach, 19-Stare Juchy ul. Ełcka 1

 3. Korespondencja w formie elektronicznej powinna być prowadzona na adresy poczty elektronicznej osób wyznaczonych do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania, tj.: Ks. Stanisława Włodarczyka – Proboszcz Parafii – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

 

L. Rozliczanie postępu prac:

 

 1. Zadanie finansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych Powiatu Kętrzyńskiego, jako dotacja celowa.
 2. Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 3. Zaliczka będzie możliwa w kwocie wysokości do 4% wartości wynagrodzenia płatnego ze środków Powiatu Kętrzyńskiego i środków własnych parafii i nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zaliczka. Ww. faktura winna zostać wystawiona w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy.
 4. Płatność końcowa nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania przez Inspektora Nadzoru oraz Komisję odbiorową Dotującego i otrzymaniu przez Dotującego środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty odbioru końcowego robót bez wad.
 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie zadania w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 

M. Informacje dodatkowe:

 

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 3. Rzeczywisty okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (nie krótszy niż 3 lat) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie.
 4. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy posiadający powiazania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

 

5.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

6.W czasie prowadzenie prac warunki umowy (jak np. harmonogram realizacji prac) mogą ulec zmianie, przy czym zmiany nie mogą prowadzić do postawienia Zamawiającego w trudnej sytuacji uniemożliwiającej prawidłowe zrealizowanie projektu zgodnie z wytycznymi realizacji projektów współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7.Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto.

 

 

N. Ochrona danych osobowych

 

 1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
 3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

4.Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją umowy pn. „Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach” w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

 

 

O. Załączniki

 

1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia

2. Wykaz robót

3. Wykaz osób

4. Wzór oświadczenia o braku powiązań

5. Wzór umowy z wykonawcą

6. Projekt budowlany remontu kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach wraz zagospodarowaniem terenu autorstwa: architektura – Dariusz Herman : zał.  6A; 6B; 6C; 6D

7. Przedmiar robót z dnia 20.05.2020 r. opracowany przez Jacka Markowskiego.

8. Program Prac Konserwatorskich – Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach, autorstwa mgr Małgorzata Feiertag - Baran ( Akroterion Bis PKDS, Toruń, 2020r.)

9. Pozwolenie Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.05.2020 r. (znak WUOZ-EŁK.5142.178.2020.MW) wydającą pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich związanych z remontem. : zał. 9A; 9B

 

 

 

Joomla templates by a4joomla